NEW Стартираме UPSELL програма насочена към обновяване на устройствата на регистрирани IQOS потребители. Продължителност: от 27.02.2024г. – постоянно.

Alcohol & Tabakoff

logo2

Общи правила на игра “14 февруари денят на виното и любовта”

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА “14 февруари денят на виното и любовта”

Настоящите правила (по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на играта “14 февруариденят на виното и любовта” (по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Възложителя и Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.

РАЗДЕЛ 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР

2.1. Възложител и Организатор на играта на Играта е АиА ТрейдООД, с ЕИК 175326438 и търговски адрес: гр. София,ул.Генерал Стефан Тошев № 1 , (наричан

по-долу “Възложител”), осигурява и предоставя наградите за участниците, избрани за победители в Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията гр. София

3.2. Играта се провежда за периода от5.02.2021 до15.02.2021 г.

3.3. В играта участват всички отговори под публикацията от периода 12:00 часа на 5.2.2021 година до 00:00 часа на 15.02.2021 година.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор при Организатора.

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице с постоянно жителство в България, в частност град София( предвид наградите, които се раздават).

4.3. За тези, които вече са харесали и последвали страницата ни, ще е необходимо да коментират и да тагнат свой приятел в коментар, за да участват в играта.

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й

5.1. За да участва в Играта, Участникът следва да хареса страницата във Фейсбук, да отбележи в коментар свой приятел с когото иска да сподели наградата.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

6.1. В играта ще бъдат раздавани един вид награда, осигурена от Възложителя на играта – „ АиА ТрейдООД“ както следва:

– Печелившите от играта ще бъдат изтеглени и обявени на 15.02.2021

– 1 брой специална подаръчна кошница, създадени с любов от нас;

– 2 броя подаръчни сърца- избират се 3-ма печеливши, които трябва да са спазили условията на играта.

– 10 дни срок за провеждане на играта (05.02.2021г.-15.02.2021г.)

– печелившите могат да получат своите награди от избран магазин от веригата на „Алкохол и Табакофф“в София, след предварителна уговорка с Организатора на играта

.6.2. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградата.

6.3. Печелившите участници ще бъдат информирани за това от Организатора, че печелят чрез публикация в която се обявяват печелившите (на 15.02.2021

г.), за тази публикация участниците следва да следят.

6.4. Печелившите трябва да предоставят лични данни на Организатора( три имена и телефонен номер), за да получат наградата си в обект от веригата на магазини Алкохол и Табакофф.

РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. С участието си в Играта, Участникът доброволно се съгласява личните му данни, включително име, фамилия, телефонен номер (наричани по-долу “Лични данни”) да бъдат обработвани и упълномощава Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на играта, както и да ги използва за други маркетингови цели във връзка с предоставяните Организатора услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Играта и/или губи правото си да получи награда.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. С участието си в Играта участниците приемат настоящите правила и дават съгласието си да бъдат обвързани от тях и да се съобразяват с и спазват

техните клаузи и регулации.

8.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта поради извънредни обстоятелства.

8.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.4. При констатиране на нарушения в процеса на регистриране и участие в играта Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния

участник от участие за наградите от Играта.

8.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни.

8.6. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

РАЗДЕЛ 9 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите Правила са достъпни на в официалната интернет страница на фирмата за период от 10 дни (периода на провеждане на Играта).

9.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Настоящите Правила влизат в сила на 5.02.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.